Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

O CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Działa na podstawie ustawy_z dnia 9 czerwca 2006 r. o_Centralnym_Biurze_Antykorupcyjnym (pdf 480 KB).

Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa.

CBA jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej.

Szef CBA, najpóźniej na 2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia roczny plan działania CBA na rok następny.

Corocznie, do dnia 31 marca, Szef CBA przedstawia Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności CBA za poprzedni rok kalendarzowy.

Szef CBA przedstawia także corocznie do dnia 31 marca Sejmowi oraz Senatowi informację o wynikach działalności CBA, z wyjątkiem informacji, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

 

Przygotowywany przez Transparency International (TI) rokrocznie od 1995 r. Indeks Percepcji Korupcji (CPI) jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym. W 2014 roku TI  sklasyfikowała pod względem poziomu korupcji 175 państw w skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 100 punktów. Uzyskawszy 61 punktów, Polska zajęła w rankingu 35. miejsce. Rok temu Polska była z 60 punktami na 38. Według raportu, tak jak przed rokiem, najmniejsza korupcja panuje w Danii (92 pkt), Nowej Zelandii (91 pkt) i Funlandii (89 pkt). Ostatnie trzy miejsca w rankingu zajęły Korea Północna i Somalia (8 pkt) Sudan (11 pkt), Afganistan (12 pkt).

 

Patronaty:

Regulamin obejmowania patronatu honorowego lub uczestnictwa w komitecie honorowym przez Szefa CBA (pdf 413 KB)

Wniosek o objęcie patronatu honorowego/uczestnictwo w komitecie honorowym przez Szefa CBA (pdf 700 KB)

 

 

do góry