Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prewencja

W ramach swej aktywności CBA prowadzi także działalność o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. W tym zakresie współpracuje z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką korupcji.

Strony edukacyjne

CBA prowadzi działania informacyjne, m.in. poprzez regularne aktualizowanie oficjalnej strony www.cba.gov.pl. Biuro prowadzi także działalność informacyjną na Facebooku, Twitterze i Google+.

CBA redaguje ponadto stronę internetową o charakterze edukacyjnym http://www.antykorupcja.gov.pl/.

Witryna ta zawiera następujące informacje:

 • bieżące doniesienia medialne na temat korupcji i jej przeciwdziałania,
 • analizy i raporty,
 • wyniki badań społecznych,
 • informacje na temat podejmowanych inicjatyw obywatelskich,
 • istotne informacje prawne,
 • informacje dotyczące działalności polskich i zagranicznych instytucji rządowych i pozarządowych, zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji.

Treści edukacyjne można także znaleźć na prowadzonych przez CBA serwisach Facebook, Twitter i YouTube.

Publikacje

W ramach działań prewencyjnych CBA wydało do tej pory następujące publikacje:

 • Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce,
 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników,
 • Periodyk popularno – naukowy CBA  pt. Przegląd antykorupcyjny,
 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników,
 • Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców,
 • Mapa korupcji,
 • Materiały pokonferencyjne. I, II, III i IV Międzynarodowa konferencja antykorupcyjna,
 • Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie, stanowiąca zaktualizowane i rozszerzone opracowanie wcześniejszej publikacji pt. Instytucje antykorupcyjne w wybranych państwach świata,
 • Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych,
 • Korupcja i Antykorupcja. Wybrane zagadnienia,
 • Korupcja na przestrzeni wieków,
 • w języku angielskim m.in.: Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, Przegląd antykorupcyjny, Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców oraz Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne nawiązało współpracę z Bankiem Światowym w zakresie wymiany doświadczeń, co zaowocowało opracowaniem wspólnej publikacji w języku polskim i angielskim pt. Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Nowością przygotowaną przez Biuro jest opracowanie publikacji w formie e-book oraz audiobook i zamieszczenie ich na stronach internetowych redagowanych przez Biuro.

Antykorupcyjne szkolenia

Elementem działań edukacyjnych związanych z wydaniem „Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników” było opracowanie programu szkoleniowego dla pracowników instytucji państwowych, którego realizację rozpoczęto w październiku 2010 r. Szkolenia są prowadzone przez funkcjonariuszy Biura, którzy treści teoretyczne ilustrują przykładami zaczerpniętymi z doświadczenia zawodowego.

Od października 2010 r. w całym kraju przeszkolono ponad 30 000 urzędników 

W maju 2014 roku CBA,  Komisja Nadzoru Finansowego oraz Giełda Papierów Wartościowych podpisały wspólną deklarację o objęciu patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów służących podnoszeniu kultury Compliance wśród podmiotów gospodarczych. Funkcjonariusze CBA wspierają inicjatywę poprzez prowadzenie zajęć w zakresie identyfikacji ryzyk i zapobiegania zjawiskom korupcyjnym.

CBA oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach podpisanego porozumienia przygotowują realizację pilotażowego projektu edukacyjnego Etyka nie tylko dla smyka, adresowanego dla nauczycieli i dzieci klas I-III szkoły podstawowej oraz dla rodziców i środowisk lokalnych. Projekt, którego celem jest kształtowanie postaw etycznych i świadomości edukacji antykorupcyjnej, zakłada między innymi przeprowadzenie szkoleń i opracowanie poradnika dla nauczycieli. W czerwcu 2015 r. odbyla się konferencja podsumowująca pilotaż projektu.

CBA oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisały umowę konsorcjum dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w UE”.

Na przełomie 2012 i 2013 roku CBA przeprowadziło, na antenie Telewizji Polskiej, kampanię medialną Korupcja, ile TY za nią zapłacisz. W przedsięwzięcie zaangażowane były również: Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Służba Celna.

CBA we współpracy ze Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litwy (STT) i Biurem Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB), po podpisaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. umowy przystąpiło w ramach programu ISEC do projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Projekt składa się z dwóch komponentów - cyklu sześciu konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013 – 2015 oraz udostępnienia platformy e-learningowej. Platforma przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa.

Konferencje, sympozja i targi

Biuro organizuje i uczestniczy w konferencjach, sympozjach i targach.

W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciw Korupcji w dniu 9 grudnia, CBA organizuje konferencje z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, świata nauki i usług równorzędnych oraz oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce.

Do tej pory w organizowanych przez CBA spotkaniach
wzięło udział ponad 1000 gości z kraju i zagranicy

 

do góry