Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.03.2009 Wielomilionowe dotacje przekazano bezprawnie

25.03.2009

Kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy CBA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi wykazała szereg nieprawidłowości związanych z przekazywaniem dotacji dotyczących prowadzenia prywatnych ośrodków pomocy społecznej. Niezgodne z prawem zastosowanie ustaw o zamówieniach publicznych i o pomocy społecznej doprowadziło do nieprawidłowego przekazania blisko 24 mln zł dotacji ze środków publicznych.

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA przeprowadzili w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi kontrolę prawidłowości podejmowanych decyzji dotyczących zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym za lata 2002-2008 oraz zbadali czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie kontroli ustalono m. in., że Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zlecił w dwóch przypadkach realizację zadania z zakresu pomocy społecznej osobom fizycznym, udzielając im w latach 2004-2008 wielomilionowych dotacji. Zlecenie to nastąpiło z naruszeniem ustawy o pomocy społecznej, która nie uprawnia do tego osób fizycznych. Jak ustalili kontrolerzy jeden z wyłonionych wykonawców nie dawał gwarancji rzetelnego wykonania usług, co potwierdziły informacje w powszechnie dostępnych źródłach m.in. w KRS.

Dyrektor łódzkiego MOPS zawierał również umowy na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej nieprawidłowo stosując tryb ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawy tej nie stosuje się jeżeli dotacje są przyznawane na podstawie innych przepisów, w tym wypadku ustawy o pomocy społecznej.

Kwota nieprawidłowo przekazanych dotacji wyniosła blisko 24 miliony zł.

Agenci CBA ustalili także, że zostały zniszczone dokumenty związane z nieprawidłową działalnością kierownictwa MOPS.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA przekazało do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Łódzkiego wystąpienia pokontrolne, w których opisano ujawnione nieprawidłowości oraz wniesiono o podjęcie działań mających na celu m.in. zwrot dotacji udzielonych z naruszeniem prawa oraz wzmożenie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

CBA zawiadomiło także Prokuraturę Okręgową w Łodzi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora tamtejszego MOPS działającego w imieniu Miasta oraz niszczenia dokumentów mających znaczenie dla toczącego się postępowania kontrolnego.

Małgorzata Matuszak, Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry