Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

21.04.2017 CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka.

21.04.2017
  • CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka.
    CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka.

Sędzia został skutecznie poinformowany o rozpoczęciu kontroli jego oświadczeń majątkowych. Jak w każdym przypadku kontroli oświadczeń osoby pełniącej funkcję publiczną dostarczono osobiście odpowiedni dokument. Agenci CBA działają zgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na podstawie i w granicach prawa.

Informujemy, że wszczęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych w latach 2012-2017 przez Waldemara Żurka – Sędziego Sądu Okręgowego przez funkcjonariuszy CBA odbyło się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1310, ze zm.).

Procedurę wszczęcia kontroli precyzuje art. 33 ust. 2 ustawy:

„Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze CBA na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia, wydanego przez Szefa CBA lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu”.

Dodatkowo przebieg czynności kontrolnych doprecyzowany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie w par. 7 wskazano:

„Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych funkcjonariusz CBA przeprowadzający kontrolę (…) okazuje kontrolowanemu legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli”.

Spotkanie osobiste z osobą pełniącą funkcje publiczną wobec której jest wszczynane postępowanie kontrolne jest standardem stosowanym w CBA, gdyż takie obowiązki nałożył ustawodawca we wskazanym powyżej art. 33 ustawy oraz par. 7 ww. rozporządzenia. Przepisy przywołanej ustawy nie przewidują wszczynania postępowania kontrolnego
w drodze korespondencyjnej.

Jednocześnie informuję, że przed 19-ym kwietnia br., tj. przed wszczęciem kontroli w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, funkcjonariusze umówili spotkanie z sędzią W. Żurkiem w dniu 13 kwietnia br., który to termin sam pan sędzia wyznaczył, jednak ostatecznie termin ten odwołał. Późniejsze wielokrotne próby kontaktu podejmowane przez funkcjonariuszy w celu umówienia spotkania z sędzią W. Żurkiem okazały się bezskuteczne.

Przepisy ustawy o CBA nie nakładają obowiązku informowania osób postronnych o poszczególnych etapach podejmowanych w toku czynności kontrolnych, dlatego też Biuro nie ma w zwyczaju informowania o przebiegu postępowania.

Standardem w działaniach Biura przy podejmowaniu czynności związanych z wszczęciem kontroli jest umówienie osobistego spotkania w miejscu i terminie odpowiadającym osobie pełniącej funkcję publiczną. W sytuacji braku współpracy ze strony sędziego, funkcjonariusze podjęli działanie umożliwiające im wykonanie ciążących na nich obowiązków ustawowych.

Działania w toku kontroli w obiektach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu reguluje art. 36 ust. 3 ustawy o CBA:

„Kontrola lub poszczególne jej czynności przeprowadzane w obiektach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu mogą być przeprowadzane w uzgodnieniu odpowiednio z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje Prezes Rady Ministrów, a w przypadku braku uzgodnienia czynność nie może być wykonana”. Są to jedyne obiekty na terytorium RP, co do których ustawodawca doprecyzował sposób postępowania w procedurze kontroli.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry