Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28.08.2018 CBA w Poznaniu zawiadamia prokuraturę

28.08.2018

Poznańska delegatura CBA złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o możliwym popełnieniu przestępstwa przez Rektora Uniwersytetu Artystycznego. Chodzi o podpisanie umów na obsługę prawną uniwersytetu.

Agenci CBA z Poznania złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Zawiadomienie dotyczy Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa wystąpiły w związku z zawarciem, w latach 2016 – 2017, umów na obsługę prawną z dwiema kancelariami adwokackimi z Poznania. Umowy były zawierane bez prawidłowego oszacowania wartości udzielanych zamówień. Nie były także opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pomimo, że ich wartość przekraczała kwotę 30.000 euro. Pominięto także Zarządzenia Rektora UAP  dotyczące zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

W związku z zawarciem umów z kancelariami nastąpił ponad dwukrotny (w stosunku do wcześniejszego okresu, gdy uczelnia była obsługiwana przez jedną kancelarię prawną) wzrost kosztów obsługi prawnej, z kwoty blisko 9 tys. zł miesięcznie do ponad 21 tys. zł miesięcznie, ponoszonych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Należy też dodać, że obecnie, na skutek niepodpisania umów z dwoma ww. kancelariami na 2018 r. oraz w związku z podpisaniem umowy na obsługę prawną z jednym radcą prawnym,  koszt obsługi prawnej uległ ponownie obniżeniu do kwoty 7.400 zł brutto miesięcznie.

W związku ze wskazanymi wyżej działaniami Rektora UAP doszło do wyrządzenia szkody w majątku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w wysokości blisko 200 tys. zł.

 

T. Brodowski, CBA

do góry