Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29.01.2019 Akt oskarżenia po kontroli w PARP

29.01.2019

Skierowaniem aktu oskarżenia zakończyła się kontrola funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwóch pracowników jednej z warszawskich spółek oskarżono o wyłudzenie ponad 13 mln zł z PARP w oparciu o nierzetelną dokumentację.

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili od 7 września 2016 do 24 maja 2017 r. kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Postępowanie obejmowało prawidłowość procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących gospodarowania środkami publicznymi przez Polską Agencję Rozwoju Przed­siębiorczości w związku z obsługą dofinansowania udzielonego jednej z warszawskich spółek na re­ali­zację wybranych projektów w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospo­darki Pro­gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontrola obejmowała lata 2009-2015.

Zgromadzony w toku kontroli materiał wykazał naruszenie zasad konkurencyjności przez warszawską spółkę. Kontrolerzy CBA wykazali szereg powiązań kapitało­wych i osobowych między beneficjentem projektu, a wykonawcami jego poszcze­gól­nych komponentów. O pozostawaniu tych podmiotów w stałych relacjach świadczy wykonywanie działalności pod tym samym adresem, wspólna obsługa księgowa i prawna czy też wzajemne udzielanie pożyczek. Sama procedura wyboru wykonawców miała charakter pozorny. Ponadto, osoby upoważnione do reprezentowania spółki w danym projekcie, każdorazowo występując z wnio­skami o płatność, składały oświadczenia o braku powiązań – między spółką a dostawcami­/wy­konawcami, wprowadzając tym samym PARP w błąd. Oświadczenie to stanowiło podstawę do wypłacenia środków objętych danym wnio­skiem o płatność. Powyższe może świadczyć o celowym działaniu tych osób w celu wyłu­dze­nia dofinansowania.

7 sierpnia 2017 roku CBA złożyło zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w War­­szawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwóch pracowników warszawskiej spółki, którzy w celu uzyskania dofinansowania od PARP przed­łożyli nierzetelne oświadczenia.

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola wszczęła śledztwo i powierzyła do prowadzenia Delegaturze CBA w Warszawie.

6 sierpnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola przedstawiła dwóm pracownikom warszawskiej spółki zarzuty, a następnie sporządziła wobec nich akt oskarżenia.

Ponadto, w związku z wynikami kontroli CBA, PARP dokonała analizy doku­mentacji dotyczącej wszystkich projektów w których spółka lub podmioty z nią po­wiązane pełniły rolę beneficjenta lub partnera w celu podjęcia czynności zmierzających do odzy­skania środków w ramach poszczególnych projektów. PARP poinformowała CBA o tym, że prowadzi postępowanie administracyjne wobec spółki w sprawie zwrotu środków pochodzących z czterech spośród pięciu zawartych umów w wysokości ponad 10 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

 

do góry