Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01.09.2023 Oświadczenie dot. artykułu redakcji Superwizjera TVN

01.09.2023
  • Napis Oświadczenie
    Oświadczenie dot. artykułu redakcji Superwizjera TVN

W odpowiedzi na nierzetelne i szkalujące Biuro informacje opublikowane w artykule redaktora Jakuba Stachowiaka (Superwizjer TVN) – Ciało mężczyzny na terenie delegatury CBA. "Nikt przez wiele godzin nie widział zwłok", przedstawiamy stanowisko Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie.

Dziennikarstwo polegające na wykorzystywaniu naturalnej śmierci mężczyzny, jakkolwiek tragicznej, do ataku na instytucję państwową wyłącznie z tego powodu, że śmierć człowieka nastąpiła w trakcie wykonywania pracy na terenie obiektu tej instytucji, a przy tym oparcie materiału na nieprawdziwych informacjach przekazanych od anonimowego informatora – zasługują na szczególne potępienie. Śmierć mężczyzny nastąpiła z przyczyn naturalnych, niezależnych od innych osób, podmiotów i instytucji i mogła nastąpić w każdym momencie i miejscu. Poziom dziennikarstwa zaprezentowany w komentowanym artykule jest oburzający.

Redaktor J. Stachowiak zwrócił się do CBA z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sobotę, w godzinach popołudniowych. Odpowiedź na zadane pytania została przekazana dziennikarzowi przez Zespół Prasowy CBA w poniedziałek o godzinie 16:54. Poniżej publikujemy pełne stanowisko CBA przesłane dziennikarzowi, bowiem większość przesłanych informacji nie została zawarta w opublikowanym tekście, a tym, które zostały wykorzystane, nadano pejoratywny wydźwięk.

 

Szanowny Panie Redaktorze,

odpowiadając na Pana pytania potwierdzam, że 16 sierpnia 2023 r. na terenie obiektu Delegatury CBA w Łodzi doszło do śmierci osoby wykonującej w imieniu podmiotu zewnętrznego zlecenie w postaci prac ogrodniczych. Zmarły był pracownikiem firmy, z którą Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2022 roku podpisało umowę na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz na posesji wokół budynku. W tym dniu pracownik zewnętrznej firmy wykonywał prace porządkowe zlecone przez CBA reprezentowanej przez niego firmie.

Funkcjonariusz służby ochrony Delegatury CBA w Łodzi w trakcie rutynowych działań służbowych, ujawnił leżącego na podłodze w garażu pracownika zewnętrznej firmy, bez oznak życia. Niezwłocznie zawiadomił właściwe służby ratunkowe, a następnie przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce stwierdzili zgon mężczyzny.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji. Wszystkie czynności w sprawie tego zdarzenia prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Lekarz medycyny sądowej w toku przeprowadzonych oględzin nie stwierdził udziału osób trzecich, wskazując, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi o śmierci mężczyzny powiadomili najbliższych zmarłego, jego pracodawcę oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Odnosząc się do ostatniego pytania informuję, że nie są prowadzone ani planowane kontrole w delegaturach CBA w zakresie odnoszącym się w jakimkolwiek stopniu do tego tragicznego zdarzenia. Oczywiście prowadzone są rutynowe działania obejmujące kontrolę różnych jednostek organizacyjnych CBA, jednak żadna z nich nie jest związana z opisywaną sytuacją.

 

W trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Zespołu Prasowego CBA redaktor J. Stachowiak wskazał, że przekazano mu informacje jakoby zmarły mężczyzna „nie wrócił na noc do domu” i zmarł w dniu poprzedzającym dzień podjęcia czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusz CBA stanowczo zaprzeczył takim informacjom. Należy zauważyć, że 15 sierpnia 2023 r., Święto Wojska Polskiego, jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a obiekt Delegatury CBA w Łodzi był tego dnia zamknięty, natomiast dnia 14 sierpnia 2023 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ostatni raz przed tym tragicznym zdarzeniem zmarły pracownik był w pracy w piątek, 11 sierpnia 2023 r. Ze zgromadzonego w tej sprawie materiału wynika, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. pracownik był widziany ostatni raz przez funkcjonariuszy CBA około godziny 11:00.

Powyższe informacje powinny wywołać u dziennikarza wątpliwości co do wiarygodności źródła. Tymczasem, z tekstu nie wynika, aby jego autor pokusił się o zweryfikowanie pozostałych informacji przekazanych przez anonimowego informatora we właściwych organach, chociażby w prokuraturze. Red. J. Stachowiak pominął jedynie nieprawdziwe wątki, a pozostałym arbitralnie nadał walor wiarygodności.

Odnosząc się do braku odpowiedzi pracodawcy zmarłego pracownika na pytania dziennikarza informuję, że umowa zawarta pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a pracodawcą zmarłego przewiduje zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z jej realizacją, które to zobowiązanie może zostać zniesione przez drugą stronę umowy w odniesieniu do szczególnych sytuacji. W czwartek, 31 sierpnia br., o godzinie 10:55 do centrali CBA w Warszawie wpłynęło e-mailem pismo pracodawcy z prośbą o stanowisko CBA w przedmiocie możliwości ujawnienia informacji objętych umową przedstawicielowi mediów. W odpowiedzi na to pismo, w dniu 1 września br., o godzinie 10:45 (tj. kilka godzin przed publikacją przedmiotowego artykułu) przekazano pracodawcy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne wyraża zgodę na udzielenie mediom informacji w pełnym zakresie.

Z posiadanych informacji wynika, że zmarły pracownik od wielu lat rutynowo wykonywał swoje obowiązki na terenie delegatury CBA w Łodzi, a także cieszył się szacunkiem i sympatią funkcjonariuszy i pracowników delegatury. Zakres jego codziennych obowiązków regulowała umowa zawarta z jego pracodawcą i przewidywała ona – ogólnie ujmując – utrzymanie czystości i dbanie o teren zewnętrzny wokół delegatury. Pobyt oraz charakter zadań realizowanych przez doświadczonego pracownika na terenie obiektu nie wymagał stałego nadzoru ze strony funkcjonariuszy CBA.

Tego dnia nie zgłaszał problemów ze zdrowiem, jego zachowanie nie wzbudzało wątpliwości co do stanu zdrowia, a swoje obowiązki wykonywał w sposób nieodbiegający od normy. Ponadto, w związku z tym, że swoją pracę wykonywał na zewnątrz budynku, pracownik posiadał zgodę na wnoszenie oraz posiadanie przy sobie telefonu komórkowego podczas pracy na terenie obiektu delegatury CBA, w konsekwencji czego miał stały kontakt z pracodawcą, rodziną, a także funkcjonariuszami delegatury CBA w Łodzi. Mężczyznę odnaleziono w pomieszczeniu gospodarczym nieobjętym systemem monitoringu.

Zgodnie z umową, pracownik mógł wykonywać swoją pracę w godzinach pracy delegatury CBA w Łodzi, tj. do godziny 16:00, a zatem jego przebywanie na terenie obiektu o tej porze nie mogło stanowić podstawy do zaniepokojenia ze strony służby ochrony.

W świetle opisanych wyżej okoliczności, artykuł red. J. Stachowiaka stanowi przykład nierzetelnego dziennikarstwa, w którym fakty stanowią jedynie tło dla przyjętej tezy.

 

dr Robert Sosik
Zespół Prasowy CBA

do góry