Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

02.08.2019 CBA zakończyło kontrolę w bielskim szpitalu. Jest zawiadomienie

02.08.2019
  • ©albertyurolaits/Photogenica

Zawiadomieniem do prokuratury zakończyła się prowadzona przez funkcjonariuszy białostockiego CBA kontrola w Szpitalu w Bielsku Podlaskim.

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zamówienia publicznego pn. Dostawa implantów artroskopowych i endoprotez przynasadowych. Postępowanie kontrolne trwało od 13 lipca 2018 r. do 12 kwietnia 2019 r.

W jego trakcie stwierdzono naruszenie zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także obiektywizmu i bezstronności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wszystko wskazuje na to, że w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne sprzętów medycznych zostały podane w taki sposób, że wskazywały konkretnego wykonawcę. W opisie zastosowano także znak towarowy określonego producenta bez podania minimalnych parametrów sprzętu, który może zostać zastosowany zamiennie.

Ustalono ponadto, że autor załącznika zawierającego parametry techniczne zamawianego sprzętu, ściśle współpracował z podmiotami dostarczającymi wyroby medyczne otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie.

W oparciu o wyniki zakończonej kontroli CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członka komisji przetargowej w zamówieniach publicznych przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Zawiadomienie obejmuje lata 2015-2018.

Z ustaleń poczynionych w czasie kontroli wynika, że posiadał on kontakty i brał udział w szkoleniach, sympozjach organizowanych przez podmioty, które dostarczyły wyroby medyczne ww. postępowaniach. Kontrolujący, nie negując zasadności bezpośredniego dostępu przez lekarza specjalistę do nowatorskich technik medycznych i ich praktycznego zastosowania z użyciem unikalnych materiałów i sprzętu, zwrócili uwagę, że jego współpraca z firmami medycznymi miała również wymiar finansowy. Ponadto w oświadczeniach o braku lub istnieniu okoliczności, powodujących wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne, zataił istnienie powodów do wykluczenia swojej osoby z udziału w postępowaniach.

O nieprawidłowościach stwierdzonych podczas prowadzonej przez Biuro kontroli powiadomiony został także Starosta Powiatu Bielskiego.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry