Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

27.11.2019 Zawiadomieniem do prokuratury zakończyła się analiza przedkontrolna CBA w Muzeum Narodowym w Poznaniu

27.11.2019
  • ©Adam88xxx/Photogenica

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu od 19.11.2018 r. do 19.09.2019 r. prowadził analizę przedkontrolną w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa gablot i mebli wystawienniczych dla Muzeum Sztuk Użytkowych – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu” oraz uzupełniającego zamówienia publicznego pn. „Wykonanie oraz zainstalowanie w Muzeum Sztuk Użytkowych gablot ekspozycyjnych oraz innych mebli wystawienniczych – wśród nich gablot zawierających multimedia wraz z tymi multimediami”.

W jej trakcie stwierdzono, iż doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ustalono ponadto, że w protokole odbioru zamówienia publicznego poświadczono nieprawdę, tj. potwierdzono odbiór całego przedmiotu zamówienia mimo jego niewykonania w całości. Tym samym skrócony został okres gwarancji na przedmiot zamówienia, a Muzeum Narodowe straciło ponad 2 mln złotych z powodu nienaliczenia kary umownej, przysługującej mu za nieterminowe wykonanie zamówienia.

W oparciu o wyniki zakończonej analizy przedkontrolnej CBA 7.11.2019 r skierowało do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zastępcę Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, który nadużywszy swoich uprawnień przyczynił się do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów oraz przez pracownika Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, który poświadczył nieprawdę w dokumentach przetargowych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry