Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownictwo

Szef CBA
Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Dnia 5 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów powołał Panią Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, po zasięgnięciu opinii Kolegium i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Prezydenta RP.
Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak pełniła obowiązki Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 19 grudnia 2023 r. do 4 marca 2024 r.

Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kieruje Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.

Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw służb specjalnych. Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje zastępców Szefa CBA.

Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która:

  1. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
  4. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
  6. posiada wyższe wykształcenie;
  7. nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.8)), ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.
     

Funkcji Szefa CBA lub zastępcy Szefa CBA nie można łączyć z inną funkcją publiczną, nie można pozostawać w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz podejmować innego zajęcia zarobkowego poza służbą. Szef CBA lub zastępcy Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej, ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.

 

do góry