Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 obejmuje dwa podstawowe komponenty:

  1. Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz
  2. Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz:

Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylającym decyzję nr 574/2007/WE, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka.

Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego:

Celem ogólnym Instrumentu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylającym decyzję Rady 2007/125/WSiSW, jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

W ramach Instrumentu wskazano następujące cele szczegółowe:

  • zapobieganie przestępczości, zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, oraz wzmacnianie koordynacji i zacieśniania współpracy organów ścigania i innych organów krajowych państw członkowskich, w tym z Europolem lub innymi odpowiednimi organami Unii, oraz z odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi,
  • zwiększanie zdolności państw członkowskich i Unii do skutecznego zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego oraz przygotowanie i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi i innymi zdarzeniami związanymi z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Projekt nr PL/2020/PR/0097 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Tytuł projektu pn. „Wzmocnienie potencjału informacyjnego i analitycznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego”

Porozumienie Finansowe nr 97/PL/2020/FBW z dnia 01 grudnia 2020 r.

Cel szczegółowy 5: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Cel krajowy 2: Przestępczość – wymiana informacji

Całkowita wartość projektu: 346 523,00 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do produktów i usług służb innych krajów UE oraz stworzenie technicznej bazy do działań rozwojowych technologii przetwarzania i analizy danych w obszarze analizy kryminalnej i strategicznej dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także zwiększenie udziału i efektywności CBA w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości korupcyjnej, ekonomicznej oraz finansowej, w tym poprawa wykrywalności powiązań międzynarodowych w sprawach prowadzonych przez Biuro.

 

do góry