Nawigacja

Hercule III Programme (2014-2020)

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiła wspólnotowy program działań związany z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnym działań naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. ustanowiony został program - Hercule III na lata 2014 – 2020 jako kontynuacja Programu Hercule II - na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Program obejmuje współpracę pomiędzy Komisją Europejską, reprezentowaną przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a właściwymi organami państw członkowskich oraz innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Celem programu Hercule III jest zapewnienie wystandaryzowanego poziomu ochrony w państwach członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej. Działania w ramach programu obejmują zapewnienie wsparcia technicznego i operacyjnego organom ścigania w państwach członkowskich w walce przeciwko przestępczości transgranicznej oraz działania z zakresu doskonalenia zawodowego.

W ramach Hercule III Programme (2014-2020) w dniu 10 grudnia 2020 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zawarło umowę nr 101012325 z Komisją Europejską reprezentowaną przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w przedmiocie dofinansowania Projektu pn. „Integration of Digital Forensics, Investigation & Analysis Networks”.

Celem projektu jest wdrożenie koncepcji kompleksowej integracji środowisk informatyki kryminalistycznej, analizy kryminalnej i dochodzeniowo-śledczego. Rozbudowa zaplecza technicznego w zakresie zaimplementowania procesu integracji i modernizacji sieci informatycznych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zwiększy potencjał i możliwości gromadzenia, przetwarzana i wymiany danych elektronicznych i tym samym przyczyni się do podwyższenia skuteczności i efektywności działań w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej, ekonomicznej oraz finansowej.

 

Porozumienie Finansowe nr 101012325 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Program: Hercule III Programme (2014-2020)

Akcja: Technical Assistance (wsparcie techniczne)

Całkowita wartość projektu: 496 781,15 EUR

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.

 

do góry