Nawigacja

Służba w CBA

Realizując zadania związane ze zwalczaniem korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa funkcjonariusze CBA dysponują stosunkowo szerokim zakresem ustawowych kompetencji. Funkcjonariusze CBA podejmują czynności: analityczno-informacyjne, operacyjno-rozpoznawcze, kontrolne i dochodzeniowo-śledcze. Prowadzą także szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną - szkolą pracowników administracji rządowej i samorządowej, urzędników i pracowników sektora prywatnego, a także promują zachowania uczciwe i etykę wśród najmłodszych. Zatrudnienie funkcjonariusza odbywa się na podstawie ustawy o CBA poprzez wydanie przez Szefa CBA stosownej decyzji administracyjnej mianującej kandydata funkcjonariuszem. Funkcjonariusz nie może pozostawać w stosunku pracy oraz podejmować innego zajęcia zarobkowego poza służbą, za wyjątkiem zajęcia o charakterze dydaktycznym, badawczym lub naukowym – po uprzednim uzyskaniu zgody Szefa CBA. Funkcjonariusz odbywa specjalistyczne przeszkolenie, może wykonywać wszystkie rodzaje czynności określone ustawą o CBA, a także może posiadać przydzieloną broń służbową. W związku z wykonywanymi czynnościami funkcjonariuszom przysługuje także ochrona przewidziana w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Kogo poszukujemy :

 • informatyków
 • prawników
 • ekonomistów
 • analityków
 • finansistów
 • osób gotowych podjąć służbę

 

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu                                            

nie czekaj, już dziś wypełnij formularz i prześlij nam swoje CV.

 

WAŻNE!

 • Aplikować należy przebywając na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli aktualnie przebywasz poza granicami, zgłoś się po powrocie do Polski.
 • O procesie rekrutacji nie informuj nikogo, cenimy sobie poufność i dyskrecję.
 • Wypełnij wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Zanim rozpoczniesz przygotuj dane z dowodu osobistego oraz CV w formacie PDF, które załączysz do zgłoszenia.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata obejmuje:

 1. Złożenie podania o przyjęcie do służby.
 2. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych.
 3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Badania psychologiczne mające na celu określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych.
 5. Przeprowadzenie badania poligraficznego mającego na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na danym stanowisku.
 6. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA.

 

PODSTAWY PRAWNE

PLIKI DO POBRANIA:

do góry