Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07.07.2016 Publikacja „KORUPCJA POLITYCZNA….” do pobrania na stronie internetowej

07.07.2016
  • Publikacja  „KORUPCJA POLITYCZNA….”  do pobrania na stronie internetowej
    Publikacja „KORUPCJA POLITYCZNA….” do pobrania na stronie internetowej

W naszym najnowszym poradniku informacyjno–prewencyjnym przypominamy parlamentarzystom i samorządowcom, jak wykonywać funkcje publiczne zgodnie ze standardami etycznymi i przepisami prawa. Odświeżamy ich wiedzę o wybranych zachowaniach prawnie zabronionych. Co się stanie, gdy przekroczmy przepisy? - poniżej kilka przykładów i sygnałów ujawnionych przez agentów CBA z Lublina.

Badanie oświadczeń majątkowych jest jednym z ustawowych zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego i na mocy swoich uprawnień CBA prowadzi systemowe analizy oświadczeń majątkowych m.in. parlamentarzystów, członków rządu, samorządowców, osób pełniących funkcje publiczne zobowiązanych do składania takich oświadczeń. Nasze sprawdzenia dotyczą także przestrzegania  zakazów  zawartych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne czyli tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne  na bieżąco monitoruje oświadczenia majątkowe publikowane m.in. na stronach BIP, ale także informacje pochodzące z innych źródeł. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zawartych w monitorowanych  oświadczeniach informacji podejmowane są analizy, a w uzasadnionych wypadkach – czynności kontrolne.

W  br. CBA  wydało publikację o charakterze informacyjno-prewencyjnym „KORUPCJA POLITYCZNA. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”, która wskazuje  przedstawicielom  władzy    sposób    postępowania  zgodny ze standardami etycznymi i przepisami    prawa,     a     także     przypomina  o  wybranych  zachowaniach  prawnie  zabronionych.   Adresatami    publikacji  CBA są wszystkie  osoby  zaangażowane bezpośrednio  lub  pośrednio  w  proces,  w   którym   obywatele   wybierają   swoich  przedstawicieli  do  organów  władzy czyli m.in. parlamentarzyści, wójtowie, burmistrzowie i  prezydenci  miast,  radni. Publikacje jest dystrybuowana w formie papierowej oraz dostępna na stronie internetowej CBA w zakładce Prewencja/Publikacje /ftp/filmy/CBA_Korupcja_polityczna.pdf 

Poniżej przykłady kontroli agentów CBA dotyczących przestrzegania ustawy antykorupcyjnej:

Funkcjonariusze CBA Delegatury w Lublinie w marcu br. przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wicestarostę powiatu parczewskiego. CBA kontrolowało także prawidłowość i prawdziwość składanych przez niego oświadczeń majątkowych. Kontrola obejmowała lata 2014–2015. Lubelscy agenci CBA ustalili, że obecny wicestarosta Powiatu Parczewskiego naruszał przepisy ustawy antykorupcyjnej - jednocześnie był też członkiem zarządu Spółdzielni Budowy Garaży w Parczewie. Nie zostało to również ujawnione w złożonych przez niego w latach 2014-2015 oświadczeniach majątkowych.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy antykorupcyjnej m.in. członkowie zarządu powiatu (wicestarosta) nie mogą być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni. Wprost z ustawy wynika także, że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to rada odwołuje ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania.

W związku z wynikami kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało pod koniec marca br. do przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie wystąpienie pokontrolne, w którym wniosło o odwołanie wicestarosty. CBA skierowało także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratora Okręgowego w Lublinie.

W trakcie innej CBA ustalono, że kontrolowany pełniąc funkcję członka Zarządu Powiatu w Lublinie oraz jednocześnie kierownika referatu w Urzędzie Gminy w Borzechowie naruszył tym samym ustawę antykorupcyjną. Kontrola dotyczyła przestrzegania w latach 2014-2016 zakazów zawartych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne czyli tzw. ustawy antykorupcyjnej oraz prawidłowości i prawdziwości składanych przez niego oświadczeń majątkowych w zakresie  zakazów tej ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy antykorupcyjnej m.in. członkowie zarządu powiatu (wicestarosta) nie mogą  być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni. Wprost z ustawy wynika także, że jeżeli zakaz narusza osoba na takim stanowisku, to  rada odwołuje  ją z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym jej przewodniczący uzyskał informację o przyczynie odwołania. Lubelscy Agenci CBA skierowali do Przewodniczącego Rady Powiatu oraz wójta Gminy Borzechów wnioski o odwołanie członka Zarządu Powiatu w Lublinie obydwu zajmowanych stanowisk.

Z kolei ustalenia innej kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazują, że Członek  Zarządu Powiatu w Krasnymstawie jednocześnie pełnił funkcję publiczną oraz prowadził własną działalność gospodarczą. Czym naruszył zakazy zawarte w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności. CBA skierowało do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie Andrzeja K.  z pełnionej funkcji.

W innym przypadku kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy delegatury CBA w Rzeszowie kontrolowany, którym był likwidator Kopalni Siarki Machów S.A, również doszło do nieprawidłowości związanym z wykonywaniem funkcji publicznej i tym samym do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Mimo prowadzonej kontroli przez rzeszowskich agentów kontrolowany nie zrezygnował z pełnionej funkcji, aż do chwili zakończenia kontroli. Kontrolowany został również odwołany ze stanowiska.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry