Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01.06.2022 Kontrola w Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. zakończona

01.06.2022

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu zakończyli kontrolę w Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

Postępowanie dotyczyło rozporządzania wybranymi nieruchomościami w latach 2018-2021. W toku kontroli sprawdzono procedury sprzedaży nieruchomości i przestrzeganie w tym zakresie procedur przetargowych. Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 29 lipca 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.

W trakcie kontroli ujawniono uchybienia na etapie procedury przetargowej polegające między innymi na niedochowaniu należytej staranności przy gospodarowaniu mieniem przez Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą. Stwierdzono m.in. braki formalne, będące podstawą do sporządzenia operatu szacunkowego, brak wszystkich załączników do protokołu z przeprowadzonego przetargu, brak zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej. Ponadto zamawiający nie dopełnił wymogów formalnych, wynikających z przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz naruszył zapisy regulaminu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

Zespół Prasowy CBA

 

do góry