Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

13.06.2019 Po kontroli w sprawie przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy

13.06.2019
  • ©emrahselamet/Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu, w okresie od 19 kwietnia 2018 r. do 27 maja 2019 r., prowadzili czynności związane z postępowaniem kontrolnym w sprawie przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy.

W wyniku zrealizowanych czynności ustalono, że pracownicy Zamawiającego nie dopełnili obowiązku właściwego przygotowania procesu inwestycyjnego, a ponadto stwierdzono, że nadzór nad pracą wykonawców i przebiegiem tej inwestycji był realizowany w sposób niewłaściwy. W ocenie kontrolujących, wskazane okoliczności spowodowały, iż pracownicy urzędu przyczynili się do wyrządzenia szkody w majątku Gminy o wartości nie mniejszej niż 1 409 122,76 zł brutto.

Ze szczegółowych ustaleń kontroli wynika m.in., że Zamawiający w sposób bezumowny zlecił wykonanie istotnych modyfikacji w projekcie stadionu względem szczegółowych parametrów tego obiektu, które określono w dokumentacji przetargowej i umowie zawartej z wykonawcą prac projektowych. Powyższe było związane z wprowadzeniem zmian infrastrukturalnych w parametrach projektowanego obiektu w zakresie, który spowodował znaczące obniżenie jego rzeczywistej funkcji, co z kolei skutkowało zakwalifikowaniem obiektu o trzy klasy niższej niż zakładało pierwotne zamówienie. Należy podkreślić, że Zamawiający w toku czynności odbiorowych projektu nie ujawnił również innych okoliczności, które wskazywały że dokumentacja obiektu została zrealizowana w sposób niezgodny z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą.

W kontekście powyższego należy również zauważyć, że pracownicy urzędu, wskutek niezastosowania się do szczegółowych wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dopuścili do udzielenia zamówienia na usługi projektowe w inwestycji – jednostce, która posiadała ograniczoną zdolność do właściwego zrealizowania tego świadczenia, oraz która zarówno w przebiegu postępowania przetargowego, jak i w trakcie realizowania zamówienia podejmowała się czynności, które poważnie podważały jej rzetelność. W dalszej kolejności potwierdzono, że świadczenie nadzoru autorskiego przez tę jednostkę było prowadzone z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego, co było związane z faktycznym wykonywaniem czynności zastrzeżonej dla osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez osobę, która nie posiadała do tego odpowiednich uprawnień. Ustalono również, że o powstałym naruszeniu przepisów prawa wielokrotnie i skutecznie byli informowani pracownicy Urzędu, a mimo to długookresowo nie podejmowali oni żadnych skutecznych działań, które spowodowałyby usunięcie tych naruszeń.

W ocenie kontrolujących, opisane wyżej postępowanie spowodowało, iż Zamawiający uwikłał się w skomplikowaną i długotrwałą relację z nadzorem autorskim, co doprowadziło do nieuzasadnionego i istotnego osłabienia pozycji Zamawiającego względem pozycji wykonawcy robót budowlanych, a w konsekwencji również do skutecznego ograniczenia możliwości Zamawiającego do przeciwdziałania powstawaniu i narastaniu szkód w majątku Gminy. Należy bowiem wskazać, iż następstwa działań i zaniechań pracowników urzędu w przebiegu procesu budowlanego były na tyle istotne, że spowodowały niemożność wyegzekwowania właściwej jakości nadzoru autorskiego, co stanowiło skuteczną podstawę do długotrwałego i nieuzasadnionego wstrzymywania robót budowlanych przez SALTEX EUROPA Sp. z o.o., a w dalszej konsekwencji również powstanie wielomiesięcznego opóźnienia realizacyjnego i istotny wzrost kosztów inwestycji.

Delegatura CBA we Wrocławiu prowadzi w sprawie czynności pokontrolne, które mają na celu zawiadomienie właściwych organów o szczegółach okoliczności ujawnionych w postępowaniu kontrolnym.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry