Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

12.12.2019 Wnioski o odwołanie ze stanowisk

12.12.2019
  • ©Tatiana53/Photogenica

Wobec czterech osób CBA skierowało wnioski o odwołanie z zajmowanych stanowisk w związku z naruszeniem przez nich tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrole przestrzegania zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawy antykorupcyjnej). W związku z wynikami kontroli Biuro skierowało wnioski:

  • do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Wacława Gajewskiego z funkcji Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu
  • do Przewodniczącej  Rady Powiatu w Hrubieszowie o odwołanie Marka Katy z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie
  • do Przewodniczącego Rady Powiatu w Zamościu o odwołanie Lucjana Bednarza z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Zamościu

W trakcie postępowań ustalono, że wszystkie te osoby pełniąc funkcje publiczne prowadziły jednocześnie działalność gospodarczą, czym naruszały zakaz wymieniony w art. 4 pkt 6 tzw. ustawy antykorupcyjnej.

CBA skierowało także wniosek do Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego o odwołanie Andrzeja Maja pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. Jak ustalili kontrolerzy CBA naruszył on zakaz, o którym mowa w art. 4 pkt 5 tzw. ustawy antykorupcyjnej. W szczególności, w trakcie kontroli ustalono, że w trakcie pełnienia funkcji posiadał więcej niż 10% udziałów przekraczających 10% kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego.

 

W myśl art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – osoby wymienione w art. 1 i 2 ustawy w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, nie mogą:

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego lub likwidatorami tych spółek, a także być pełnomocnikami wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 oraz z 2019 r., poz. 492);

1a) być syndykami lub zastępcami syndyków w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcami lub zarządcami w postępowaniu  restrukturyzacyjnym;

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;

6)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania , o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260)

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

do góry