Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

29.10.2020 Zakup autobusów w Białymstoku pod kontrolą CBA

29.10.2020
  • Białystok z lotu ptaka
    Białystok z lotu ptaka, fot.© a_medvedkov/Photogenica

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku w dniu 22 października 2020 r., wszczęli kontrolę pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia w 2018 r. zamówienia publicznego pn. Dostawa 18 autobusów, w ramach projektu: Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej, numer postępowania: BKM-I.271.31.2017, organizowanego przez Miasto Białystok.

Kontrola dotyczy zamówienia publicznego o wartości 29,8 mln zł brutto na dostawę 18 autobusów miejskich niskopodłogowych dwu- i trzyosiowych zasilanych olejem napędowym, współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach podpisanej z Miastem Białystok umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

W przetargu publicznym ofertę złożyła tylko jedna firma, z którą Miasto Białystok podpisało umowę na dostawę pojazdów.

W ramach rozpoczętej kontroli funkcjonariusze CBA zbadają prawidłowość podejmowanych przez Urząd Miasta Białystok decyzji w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry