Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

21.10.2020 Działalność kontrolna CBA – wrzesień 2020 r.

21.10.2020
  • fot. Photogenica
    fot. Photogenica

We wrześniu 2020 r. kontrole wszczęły 3 delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego: białostocka, szczecińska i wrocławska.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez Szefa CBA. Kontrola Biura trwa zwykle 3 miesiące. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  czas jej trwania  może  zostać przedłużony przez Szefa CBA maksymalnie o 6 miesięcy. Celem kontroli CBA jest sprawdzenie i zestawienie stanu faktycznego ze stanem wymaganym i oczekiwanym; ustalenie zasięgu i przyczyn ewentualnych rozbieżności, a także  przekazanie wyników ustaleń zarówno podmiotowi kontrolowanemu jak i podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu. Zadaniem  Biura, w ramach działalności kontrolnej, jest weryfikowanie i korygowanie wszelkich nieprawidłowości w celu zapewnienia skuteczności i poprawności działania jednostek sektora publicznego.

• Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Białymstoku w dniu 14 września 2020 r. wszczęli kontrolę pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia w 2018 r. zamówienia publicznego pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”.

Kontrolę poprzedziły czynności analityczno-informacyjne, które przesądziły o jej rozpoczęciu.  Obecnie kontrolujący badają prawidłowość przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec”. W ich zainteresowaniu pozostaje kwestia rozliczenia stron oraz naliczania przez zamawiającego kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

• Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie w dniu 17 września 2020 r. wszczęli kontrolę pn. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem publicznym dotyczących termomodernizacji budynku penitencjarnego A,B oraz budynku administracyjno-biurowego na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Kontroli poddano proces podejmowania i realizowania decyzji w przedmiocie termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Szczecinie w latach 2014-2015. Obszarami podlegającymi szczególnej uwadze są  kwestie: ubiegania się i rozliczenia od NFOŚiGW dofinansowania w kwocie 3 637 934 zł oraz wykonania i rozliczenia umowy o roboty budowlane zawartej z generalnym wykonawcą realizującym proces termomodernizacji. Obecnie trwa analiza zgromadzonej dotychczas dokumentacji.

• Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA we Wrocławiu w dniu 28 września 2020 r. wszczęli kontrolę pn. Kontrola rozporządzania mieniem komunalnym przez Gminę Legnica, obejmująca zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2015-2019.

Analizie kontrolnej podlega proces sprzedaży lokali w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i trybie rokowań, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań, w których cena sprzedaży osiągnęła minimalną wartość i w których udział wzięli pojedynczy oferenci - co mogło ich stawiać w uprzywilejowanej pozycji.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry