Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

08.10.2020 Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zakończona. 2 zawiadomienia do prokuratury

08.10.2020
  • fot. ©nazarenko/Photogenica
    fot. ©nazarenko/Photogenica

Od listopada 2019 r. do sierpnia 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej Delegatury prowadzili w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego kontrolę dotyczącą wydatkowania w latach 2017 – 2019 środków z Projektu ,,Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.

Wartość Projektu wyniosła ponad 72 mln zł. Projekt miał na celu przede wszystkim wsparcie działań marketingowych w kreowaniu dobrego wizerunku Lubelszczyzny pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów i promocję przedsiębiorstw województwa lubelskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono m.in. nieprawidłowości polegające na:

•    braku w umowach zawieranych z Wykonawcami zadań Projektu postanowień, które zabezpieczałyby w należyty sposób interesy finansowe Województwa,

•    dokonywaniu odbiorów zadań bez zastrzeżeń poprzez potwierdzanie realizacji pełnego przedmiotu umowy bezpodstawnie, tj. bez wymaganych informacji i dokumentacji z realizacji danego zadania,

•    nienaliczaniu kar umownych należnych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego

•    braku w zawieranych umowach postanowień dotyczących kar umownych za nienależyte wykonanie umowy oraz prawa do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niewykonania części   umowy,

•    przyznawaniu dofinansowania zadaniom, których związek z promocją gospodarczą Województwa Lubelskiego jest trudny do wykazania,

•    monitorowaniu wskaźników Projektu w latach 2017- 2018 w niewystarczającym zakresie, co groziło utratą dofinansowania i koniecznością zwrotu dużej części środków,

•    gromadzeniu i prowadzeniu dokumentacji poszczególnych zadań niezgodnie z Instrukcją obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Wskazane nieprawidłowości spowodowały powstanie szkody w mieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości  442 421, 68 zł.

Skontrolowano kilkadziesiąt umów Projektu, z których wynika, że wybór, organizacja i realizacja części zadań Projektu, zwłaszcza w latach 2017-2018, odbywała się w sposób dość chaotyczny i przypadkowy oraz powodowała „rozmycie” celu i efektu tego przedsięwzięcia, który powinien być realny i mierzalny. Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego polegała często jedynie na umieszczeniu logotypu Województwa Lubelskiego na różnego typu materiałach promocyjnych – plakaty, banery, roll-upy, ulotki itp.

Po zakończeniu kontroli do Marszałka Województwa Lubelskiego CBA skierowało wystąpienie pokontrolne, w którym wskazało stwierdzone nieprawidłowości oraz przekazało wnioski do podjęcia działań mających na celu m.in. wzmocnienie nadzoru nad wyborem i realizacją zadań Projektu, egzekwowaniem od podmiotów realizujących zadania kar umownych, zawieraniem i rozliczaniem umów z Wykonawcami w sposób zabezpieczający interesy Województwa Lubelskiego.

Kontrola Biura zakończyła się złożeniem we wrześniu 2020 r.  do Prokuratury Okręgowej w Lublinie dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw przez osoby sprawujące nadzór nad prawidłową realizacją i protokolarnym odbiorem projektów. Zarzuca się im nadużycie uprawnień, wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów, poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru i niedopełnienie obowiązku naliczenia kar umownych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry