Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

18.03.2021 Kontrola w Gminie Ziębice zakończona

18.03.2021
  • Fot. © Kzenon / Photogenica

Wyniki kontroli zakończonej w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach trafiły do organu nadzorującego. Ustalenia kontroli wskazują na zakup autobusów do przewozu dzieci z naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę w Gminie Ziębice. Postępowanie trwało od 3 lipca 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. i obejmowała lata 2017 - 2019.

W toku kontroli sprawdzano decyzje dotyczące zamówień na dostawę środków transportu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Ziębice. Zamówienia zrealizowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu (GCEiS), będące jednostką budżetową Gminy Ziębice.

Jak ustalili kontrolerzy CBA, w okresie objętym kontrolą, Gminne Centrum Edukacji i Sportu przeprowadziło dwa postępowania na dostawę autobusów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

W przypadku pierwszego zamówienia głównym kryterium wyboru była najniższa cena. Zapytanie ofertowe przygotowano bez zwrócenia uwagi na stan techniczny pojazdu podając jedynie jego parametry podstawowe. Specyfikacja techniczna dotycząca przedmiotu zamówienia nie określała cech technicznych, jakie miał spełniać pojazd przeznaczony do przewożenia dzieci i uczniów. W konsekwencji zakupiono autobus z 2004 r. o wartości zawyżonej o ponad 36 tys. zł, na naprawy którego tylko w pierwszym roku eksploatowania przeznaczono dalsze ponad 48 tys. zł.

W przypadku drugiego postępowania dostosowano opis przedmiotu zamówienia do parametrów autobusu należącego do konkretnego wykonawcy. W efekcie zakupiono autobus z 2003 r. o wartości zawyżonej o ponad 95 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych czynności, w tym analizy zgromadzonej dokumentacji oraz złożonych wyjaśnień, kontrolerzy CBA ustalili, że postępowania przeprowadzono z naruszeniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łącznie, według ustaleń kontroli, Gmina Ziębice poniosła straty w wysokości ponad 180 tys. zł.

O wynikach kontroli poinformowano Burmistrza Gminy Ziębice, który pełni bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Centrum Edukacji i Sportu. Burmistrz nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry