Nawigacja

Deklaracja dostępności serwisu cba.gov.pl

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP CBA.

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-11-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Koordynator do spraw dostępności w CBA

Szef CBA wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności w CBA Pana Roberta Ziębę.

Kontakt: bip@cba.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

 

Aplikacje mobilne

CBA nie udostępnia aplikacji mobilnych

 

Dostępność architektoniczna obiektów CBA:

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa:

 1. Wejście do budynku przez Biuro Przepustek od strony Al. Szucha, wejście z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny oraz zewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa:

 1. Wejście do budynku od strony ul. L. Krzywickiego z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych. W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wsparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 46B, 15-113 Białystok:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z parkingu zewnętrznego przed bramą wjazdową oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu. Przed budynkiem wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku, ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z miejsc postojowych na ogólnodostępnych miejskich miejscach postojowych.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu. Przed budynkiem wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy, ul. Siedlecka 10,
85-403 Bydgoszcz:

 1. Wejście do budynku po dwóch stopniach schodowych. W wejściu głównym Biuro Przepustek. Zapewniony dostęp alternatywny poprzez wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym przed budynkiem.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach, ul. 1 Maja 123,
40-235 Katowice:

 1. Wejście do budynku po schodach, zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych. W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, ul. Fabryczna 18,
31-553 Kraków:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wsparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu. Przed budynkiem wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, ul. Gliniana 7, 20-616 Lublin:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu. Przed budynkiem wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi, ul. Rzgowska 34/36, 93-172 Łódź:

 1. Wejście do budynku po schodach, wyposażonych w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość tymczasowego korzystania z parkingu zewnętrznego oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, ul. Serdeczna 1,
62-081 Wysogotowo:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, ul. Wspólna 1,
35-205 Rzeszów:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, na parterze brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym na I piętrze Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość tymczasowego korzystania z parkingu zewnętrznego przed budynkiem oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, ul. Żołnierska 4D,
71-210 Szczecin:

 1. Wejście do budynku po schodach oraz za pomocą podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość tymczasowego korzystania z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, ul. Poleczki 3,
02-822 Warszawa:

 1. Wejście do budynku z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych.
  W wejściu głównym Biuro Przepustek. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. Możliwość korzystania z kilku wyznaczonych miejsc postojowych dla gości, znajdujących się terenie wewnętrznym, oraz ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.
 5. Obiekt wyposażony w windę osobową, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 4D,
54-519 Wrocław:

 1. Wejście do budynku przez Biuro Przepustek od strony ul. Jerzmanowskiej, wejście
  z poziomu otaczającego terenu, brak barier architektonicznych. Dodatkowo zapewnione wparcie osoby asystującej.
 2. Obiekt chroniony, teren zamknięty.
 3. Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich, nieakredytowanych. . Możliwość korzystania z kilku wyznaczonych miejsc postojowych dla gości, znajdujących się terenie wewnętrznym, oraz  z ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenach miejskich.
 4. Wstęp na teren obiektu możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Wszystkie w/w obiekty CBA posiadają oznakowanie w postaci naklejek, na/ lub w pobliżu drzwi wejściowych, informujących o możliwości skorzystania w budynku z tłumaczenia języka migowego on-line.

 

pobierz tekst odczytywalny maszynowo (53KB, MS Word)

do góry