Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

 

 

Biuro uzyskało dotychczas akceptację na współpracę z 54 krajami oraz 13 organizacjami międzynarodowymi.

Celem współpracy jest wymiana najlepszych praktyk, pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk korupcyjnych, rozwiązań i instrumentów funkcjonujących za granicą, jak również bieżąca wymiana informacji związana z działaniami operacyjnymi i śledczymi prowadzonymi przez służby innych państw.

CBA współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i organami ścigania z innych państw. Szef CBA, w celu realizacji zadań Biura, może podejmować współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi. Podjęcie takiej współpracy, zgodnie z ustawą o CBA, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

Biuro nawiązało współpracę m.in. z Bankiem Światowym, co zaowocowało opracowaniem wspólnej publikacji pt. Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi.

CBA uczestniczyło w 3 projektach finansowanych ze środków UE w ramach programu grantowego Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości – ISEC. W 2015 r. zakończono dwa z nich – projekt pn. Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych we współpracy z litewską Specjalną Służbą Śledczą (STT) oraz łotewskim Biurem Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB), a także projekt pn. Współpraca międzynarodowa organów ścigania w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną jako element zapewnienia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej we współpracy z KWP w Lublinie. Z kolei w roku 2016 zakończono projekt pn. SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA) we współpracy z austriackim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK) oraz EUROPOL-em.

Biuro na bieżąco intensywnie monitoruje możliwości finansowania projektów z różnych instytucji, w tym unijnych, celem dalszego rozwoju działań antykorupcyjnych.

CBA przynależy ponadto, do organizacji międzynarodowych takich jak między innymi EPAC/EACN - Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej. W 2013 R. Biuro we współpracy z Komendą Główną Policji  zorganizowało  13-Tą Doroczną Międzynarodową Konferencje (EPAC/EACN),  która odbyła się w Krakowie. W konferencji wzięło udział 93 uczestników - szefów służb  i instytucji antykorupcyjnych z:  Polski, Malty, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Luksemburga,  Niemiec, Rumunii, Szwecji, Francji, Węgier, Irlandii, Danii,  Finlandii, Bułgarii, Litwy, Kosowa, Łotwy, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii.

CBA od lat utrzymuje i zacieśnia współpracę w regionie, zarówno z krajami bałtyckimi, jak i w ramach tzw. Partnerstwa Wschodniego. Współpraca prowadzona jest w obszarach: operacyjno-śledczym, kontrolnym oraz analitycznym i obejmuje m.in. wizyty studyjne w urzędach państwowych partnerów zagranicznych, jak również wzajemną wymianę funkcjonariuszy.

Biuro zaangażowało się w organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, cykliczne szkolenia dla funkcjonariuszy i urzędników z Ukrainy.

Rozwijane są także kontakty z państwami bałkańskimi. Komitet Sterujący Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej (RAI) przyznał CBA status obserwatora. Pozwala to na uczestnictwo Biura w różnego rodzaju inicjatywach antykorupcyjnych, takich jak: projekty międzynarodowe, szkolenia, seminaria i działalność edukacyjna, w tym naukowa.

W zakresie wymiany dobrych praktyk i szkoleń, eksperci Biura współpracują także z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

Wszystkie te inicjatywy przyczyniają się do podnoszenia świadomości antykorupcyjnej w regionie państw Unii, w Europie Południowej oraz Środkowo-Wschodniej.

CBA podpisało dwustronne porozumienie o współpracy z wyspecjalizowanymi służbami trzech państw:        

  • Narodowym Centrum Antykorupcyjnym (NAC) z Mołdawii,        
  • Specjalną Służbą Śledczą (STT) z Litwy,        
  • Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy (NABU).

Eksperci CBA, wspólnie z przedstawicielami Federalnego Urzędu Administracyjnego w Kolonii, brali udział w projekcie twinningowym dla Macedonii – Support to Efficient Prevention of and Fight against Corruption, który przygotowuje ten kraj do przystąpienia do UE. Projekt zakończył się jesienią 2016 r., a raport końcowy podkreślił istotną rolę Biura w sukcesie tej inicjatywy.

Funkcjonariusze CBA uczestniczyli także w projektach twinningowych dla:

  • Mołdawii – Support to the Government of Moldova in the Field of Anticorruption, którego głównym celem było wsparcie rządu Mołdawii w jego staraniach w walce z korupcją oraz
  • Czarnogóry – Support to the implementation of the Anticorruption Strategy and Action Plan, którego celem ogólnym było zmniejszenie poziomu korupcji i konfliktu interesów w Czarnogórze.

W 2016 r. CBA wsparło również działania Najwyższej Izby Kontroli w ramach projektu twinningowego dla Urzędu Kontroli Państwowej Albanii.

W 2017 r. przygotowano Memorandum o współpracy pomiędzy CBA a ukraińską służbą - Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy (NABU) dot. podjęcia wspólnych działań w zakresie osłony antykorupcyjnej przy realizacji Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej na modernizację infrastruktury przygranicznej i drogowej na Ukrainie Zachodniej, przy granicy z Polską. Podejmowane przez obie służby przedsięwzięcia mają na celu prawidłowe wydatkowanie pieniędzy z polskiego kredytu. Obsługa kredytu jest koordynowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów, a ze strony Ukrainy przez Ministerstwo Finansów.

 

Warto zobaczyć:

do góry